INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY

BIEŻĄCA I PRZYSZŁE REKRUTACJE

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), informujemy, że:

  1. 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BioVirtus Research Site Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Augustyna Locciego 5 lok.2, 02-928 Warszawa, zwana dalej Spółką.
  2. 2. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: iod@biovirtus.eu lub pisemnie (adres siedziby Spółki).
  3. 3. Pana/Pani dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz zebrane w podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej będą przetwarzane w celu:
a) prowadzenia obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych;
b) wykonywania obowiązków wskazanych przepisami prawa;
c) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 
Podstawą prawną przetwarzania jest:
a) przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dla obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie określonym w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy Kodeks pracy;
b) zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dla obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie jaki nie wynika z wyżej wymienionych przepisów;
c) uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dla zapewnienia bezpieczeństwa usług i danych, w tym wyjaśniania okoliczności nieprawidłowego korzystania z usług, celów archiwizacyjnych i statystycznych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 
  1. 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane dla celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 1 roku od daty otrzymania aplikacji rekrutacyjnej lub do chwili wycofania zgody.
  2. 5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie personelowi upoważnionemu przez Spółkę.
  3. 6. Przysługują Panu/Pani żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawa te nie są bezwarunkowe i mogą być ograniczone. Za wykazanie takich ograniczeń odpowiedzialna jest Spółka podczas rozpatrywania Pana/Pani wniosku o realizację przysługujących Panu/Pani praw.
  4. 7. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  5. 8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Bez podania tych danych nie można wziąć udziału w obecnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych. Podanie innych danych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne.
  6. 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Zainteresowanych w szczegółach praw dotyczących ochrony swoich danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z się z naszą „Polityką Prywatności” na stronie Spółki www.biovirtus.eu

 

BGL-OPD-GDP-013 w. 1 Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy